Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v sử dụng đất dôi dư của dự án Nhà máy điện gió Hải Anh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập thủ tục để đưa khối lượng đất dôi dư trong quá trình thi công làm nguồn vật liệu đất san lấp phục vụ các dự án đầu tư công, đảm bảo tiến độ, phù hợp với quy định của pháp luật; trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Hoàn thành trước ngày 11/11/2023./.

(Theo Công văn số 5883/UBND-KT, ngày 07/11/2023)