Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án mỏ sét đồi Hồ Lây

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 21/11/2022.

(Theo Công văn số 6012/UBND-KT, ngày 14/11/2023)