Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép môi trường 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thị xã Quảng Trị trên cơ sở ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 187/TB-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh, Báo cáo số 3735/BC-STNMT ngày 02/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; tình hình đối thoại, giải thích của chính quyền địa phương và cam kết của Chủ đầu tư để giải quyết thủ tục hành chính (cấp giấy phép môi trường của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cẩm) theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/11/2023./.

(Theo Công văn số 6068/UBND-KT, ngày 17/11/2023)