Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định; hoàn thành trước ngày 10/12/2023./.

(Theo Công văn số 6202/UBND-KT, ngày 23/11/2023)