Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc thi công công trình đướng Bà Triệu đã gây nên việc ngập úng khi mùa mưa đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Đức Khôi, trú tại khu phố 2, phường 3, thành phố Đông Hà, kiến nghị về việc thi công công trình đướng Bà Triệu đã gây nên việc ngập úng khi mùa mưa đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6150/UBND-KT ngày 21/11/2023, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên và báo cáo UBND tỉnh kết quả để trả lời cho công dân trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)