Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin đề xuất dự án đầu tư: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư các bước thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định./.

(Theo Công văn số 6590/UBND-KT, ngày 12/12/2023)