Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin đầu tư thăm dò khai thác mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel công nghệ cao

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định pháp luật.

(Theo Công văn số 6607/UBND-KT, ngày 13/12/2023)