Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố chợ huyện, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
Đề nghị đính chính thủ tục để đính chính hồ sơ khen thưởng về thành tích kháng chiến, làm cơ sở giải quyết chế độ thương binh
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 19/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn 6704/UBND-KGVX gửi UBND huyện Vĩnh Linh, với nội dung: UBND tỉnh nhận được đơn thư của ông Hoàng Đình Hoàn ở khu phố Chợ huyện, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Đơn có nội dung Đề nghị đính chính thủ tục để đính chính hồ sơ khen thưởng về thành tích kháng chiến, làm cơ sở giải quyết chế độ thương binh. 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Chuyển nội dung kiến nghị của ông Hoàng Đình Hoàn đến UBND huyện Vĩnh Linh để phối hợp với các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua khen thưởng, các cơ quan liên quan tỉnh nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn ông Hoàng Đình Hoàn thực hiện theo quy định.