Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị
Kiến nghị của bà Trần Thị Hữu Phước ở Khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 19/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 6702/UBND-KGVX gửi UBND huyện Triệu Phong, với nội dung:

Sau khi xem xét đơn thử của bà Trần Thị Hữu Phước ở Khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm).

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND huyện Triệu Phong báo cáo cụ thể kết quả giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Hữu Phước (Từ sau thời điểm UBND huyện báo cáo UBND tỉnh tại công văn số 2767/UBND-TCD ngày 25/8/2023) để UBND tỉnh trả lời công dân theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 25/12/2023.