Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v vận hành dự án Nhà máy chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH MTV Đại Cát Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất Nhà máy chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ: Công ty TNHH MTV Đại Cát Quảng Trị chủ động thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo đúng quy định nhằm tránh hư hỏng tài sản đã đầu tư, như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại văn bản nêu trên. Công ty chỉ được vận hành hoạt động sản xuất khi đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Trị để khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo Công ty cổ phần Quảng Anh Quảng Trị hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác GPMB đợt 1 đảm bảo các điều kiện tổ chức khởi công Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá trong Quý I/2024, nhằm thu hút các dự án sản xuất kinh doanh vào khu công nghiệp.

(Theo Công văn số 461/UBND-KT, ngày 24/01/2024)