Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin chủ trương nạo vét, tăng dung tích trữ nước hồ chứa nước thôn Hoàng Hà, xã Gio Việt kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hồ chứa nước thôn Hoàng Hà, xã Gio Việt thuộc có thuộc danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi, vừa và nhỏ trên địa bàn được ban hành tại Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị (thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh); đồng thời nghiên cứu ý kiến của UBND huyện Gio Linh tại văn bản nêu trên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/01/2024.

(Theo Công văn số 526/UBND-KT, ngày 26/01/2024)