Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Đăng ký làm việc về phát triển các sản phẩm từ cây chuối

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan làm việc với Công ty TNHH MTV Musa Pacta; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

(Theo Công văn số 581/UBND-KT, ngày 30/1/2024)