Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Khu Aquatica- Cửa Việt

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Tư pháp hỗ trợ tư vấn nhà đầu tư các thủ tục pháp lý đối với dự án Khu Aquatica - Cua Viet beach anh resort tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt.

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban ngành liên quan rà soát các thủ tục liên quan đến dự án Khu Aquatica - Cua Viet beach anh resort tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt để giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáp cấp có thẩm quyền những nội dung vượt quá thẩm quyền.

(Theo Công văn số 649/UBND-KGVX, ngày 02/02/2024)