Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Pham Thỉ.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Hoàng Viết Cương, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Pham Thỉ.

UBND tỉnh đã có ý kiến trả lời như sau:

Đề nghị ông liên hệ UBND thành phố Đông Hà để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Giao UBND thành phố Đông Hà giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/02/2024.

(Theo thông báo số 12/TB-UBND ngày 30/01/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024)