Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng
Kiến nghị việc UBND xã Hải Lệ lập khống hồ sơ giao quyền sử dụng đất để chuyển đất của gia đình ông cho người khác.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

Về việc Ông Nguyễn Văn Huy, trú tại xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng: Kiến nghị việc UBND xã Hải Lệ lập khống hồ sơ giao quyền sử dụng đất để chuyển đất của gia đình ông cho người khác.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị chỉ đạo cơ quan thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra quá trình lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến kiến nghị Nguyễn Văn Huy để giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2024.

(Theo thông báo số 12/TB-UBND ngày 30/01/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024)