Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc yêu cầu UBND thành phố Đông Hà thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 620/UBND-KT ngày 01/02/2024 đối với việc giải quyết kiến nghị về tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Mai Hồng Sơn, trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, kiến nghị về việc yêu cầu UBND thành phố Đông Hà thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 620/UBND-KT ngày 01/02/2024 đối với việc giải quyết kiến nghị về tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố Đông Hà rà soát, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 03/2024)