Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị
Về việc giải quyết liên quan đến 07 nội dung tố cáo, kiến nghị của Ông đối với việc không đồng tình với các chính sách quản lý đất đai của UBND xã Triệu Thượng.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Hồ Văn Hoài, trú tại khu vực 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, hỏi về việc giải quyết liên quan đến 07 nội dung tố cáo, kiến nghị của Ông đối với việc không đồng tình với các chính sách quản lý đất đai của UBND xã Triệu Thượng.

Kiến nghị của ông Hồ Văn Hoài đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra; trên cơ sở kết quả tại Báo cáo số 2864/BC-STNMT ngày 28/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4869/UBND-KT ngày 22/9/2023 chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm này UBND huyện Triệu Phong chưa thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Triệu Phong thành lập Đoàn để kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất rừng do các đơn vị bàn giao (hoặc chưa bàn giao do còn tài sản trên đất theo Báo cáo số 2864/BC-STNMT) cho UBND xã Triệu Thượng để báo cáo UBND tỉnh phương án sử dụng đất phù hợp; đồng thời kiểm tra báo cáo rõ việc UBND xã Triệu Thượng cho các cá nhân thuê đất và lấn chiếm theo phản ánh của người dân để giải quyết dứt điểm, trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh kết quả trong Quý II/2024.

(Theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 29/03/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 03/2024)