Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 1582/UBND-KT,  ngày 03/4/2024)