Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đại Phước Quang

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kiến nghị xin chấm dứt không tham gia thực hiện dự án và nhận lại số tiền đã ký quỹ của Công ty Cổ phần Đại Phước Quang, hướng dẫn thủ tục thực hiện chấm dứt dự án và các vấn đề liên quan khác để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

(Theo Công văn số 1581/UBND-KT, ngày 03/4/2024)