Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Lập Thạch, Đông Lễ, Đông Hà
Về việc rà soát quy hoạch
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi xem xét đơn kiến nghị đề ngày 02/4/2024 của ông Nguyễn Đức Niệm, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Thảo ở địa chỉ Khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà về việc rà soát quy hoạch (sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo đúng quy định.

(Theo Công văn 1610/UBND-KT ngày 04/04/2024)