Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH vận hành Vincom Retail

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng nghiên cứu ý kiến của các Sở, ngành tại các văn bản nêu trên để trả lời, hướng dẫn cho Công ty TNHH vận hành Vincom Retail triển khai thực hiện theo đúng pháp luật về quy hoạch./.

(Theo Công văn số 1916/UBND-KT, ngày 23/4/2024)