Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin nghiên cứu, khảo sát địa điểm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất ván MDF, HDF tại vị trí quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp phía Tây Vĩnh Linh thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp UBND huyện Vĩnh Linh và các Sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty TNHH MDF Đức Hiền tại văn bản nêu trên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định, trước ngày 10/5/2024./.

(Theo Công văn số 1924/UBND-KT, ngày 23/4/2024)