Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin chủ trương Nạo vét, bồi lấp kết hợp thu hồi sản phẩm làm vật liệu san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng, sự cần thiết để đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 20/5/2024./.

(Theo Công văn số 1962/UBND-KT, ngày 25/4/2024)