Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê thuộc cơ sở sản xuất kinh doanh và thương mại - dịch vụ

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 15/5/2024./.

(Theo Công văn số 1963/UBND-KT, ngày 25/4/2024)