Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề xuất xin sử dụng đất thải tầng phủ của mỏ đá Hướng Hiệp để làm vật liệu san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 20/5/2024./.

(Theo Công văn số 1975/UBND-KT, ngày 25/4/2024)