Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin điều chỉnh đơn giá thuê đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, giải quyết đề nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 10/5/2024./.

(Theo Công văn số 1970/UBND-KT, ngày 25/4/2024)