Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khóm Trung Chín thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
Kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Doãn ở tại Khóm Trung Chín thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi xem xét đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Doãn thường trú tại Khóm Trung Chín thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có ý kiến như sau:
Giao Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo rà soát, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 20/5/2024.
(Theo Công văn 593/VP-KT ngày 02/5/2024)