Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Động Sỏi, xã Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Kiến nghị của ông Bùi Văn Công trú tại thôn Động Sỏi, xã Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định của pháp luật và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Văn phòng UBND tỉnh chuyển đơn thư nêu trên đến UBND huyện Vĩnh Linh để trả lời đơn thư của công dân theo thẩm quyền.
(Theo Công văn 606/VP-KT ngày 02/5/2024)