Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
85 Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Kiến nghị của ông Mai Hồng Sơn trú tại 85 Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 15/5/2024.


(Theo Công văn số 599/VP-KT ngày 02/5/2024)