Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung theo đề nghị của Nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 10/5/2024./.

(Theo Công văn số 604/VP-KT, ngày 02/5/2024)