Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa
Kiến nghị về việc cắm mốc, đo đạc và cấp lại phần diện tích đất của gia đình ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Đoàn Quang Vỵ, trú tại Thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, kiến nghị về việc cắm mốc, đo đạc và cấp lại phần diện tích đất của gia đình ông.

Kiến nghị nêu trên, giao UBND huyện Hướng Hóa, kiểm tra, rà soát giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân được , báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)