Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ
Kiến nghị về việc UBND huyện Cam Lộ chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp GCNQSD đất nên đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình bà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Kiến nghị nêu trên đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trườngUBND huyện Cam Lộ rà soát, giải quyết, trả lời cho công dân tại văn bản số 982/STNMT-QLĐĐ ngày 02/4/2021, văn bản số 932/UBND-TNMT ngày 18/12/2022 và UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 1341/UBND-TN ngày 13/4/2021. Tuy nhiên, đến nay Bà vẫn tiếp tục kiến nghị. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp trong việc cấp GCNQSD đất cho gia đình bà, UBND tỉnh đề nghị Bà thực hiện quyền khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh sẽ không tiếp công dân và giải quyết đối với nội dung như bà đã trình bày nêu trên.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)