Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất để phù hợp với thực hiện dự án "Nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu"

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Gio Linh rà soát chỉ tiêu quy hoạch, nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tham mưu UBND tỉnh trong quá trình thực hiện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo phù hợp, làm cơ sở xem xét đề nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 2052/UBND-KT, ngày 06/5/2024)