Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v hoàn thiện các điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất DV4, khu dịch vụ- du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Gio Linh rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cửa Việt đảm bảo điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo mục đích đã được xác định, đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBD tỉnh kết quả trước ngày 30/5/2024./.

(Theo Công văn số 2303/UBND-KT, ngày 17/5/2024)