Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về mặt chủ trương đối với đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà theo đề xuất của nhà đầu tư, ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1039/SXD-QHKT ngày 07/5/2024 và quy định của pháp luật hiện hành. Giao UBND thành phố Đông Hà hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và xem xét quyết định theo thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt điều chỉnh.

3. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2132/UBND-KT ngày 09/5/2024, chủ động phối hợp thực hiện để giải quyết đề nghị của nhà đầu tư, đảm bảo dự án được triển khai theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 2501/UBND-KT, ngày 29/5/2024)