Thông báo

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện các Đề án số 01-ĐA/TU, 02-ĐA/TU, ngày 3/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

Hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho doanh nghiệp trong thực hiện hồ sơ, thủ tục lĩnh tài nguyên, môi trường

Nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thực hiện hồ sơ, thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ Doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Sở.