Thông báo

Công khai kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

Tài liệu liên quan: 1. 1435-QD-BTNMT.rar 2. Bieu-02.TKKK.pdf 3. Bieu-03.TKKK.pdf 4. BC_302_2020.PDF 5. Bieu-01.TKKK.pdf 6. Bieu-04.TKKK.pdf

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện các Đề án số 01-ĐA/TU, 02-ĐA/TU, ngày 3/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: