Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 4, thành phố Đông Hà

Tố cáo những việc làm sai trái của UBND thành phố Đông Hà trong việc chiếm dụng đất đai của gia đình tôi.

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND thành phố Đông Hà xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2020.

(Theo Thông báo số 30)