Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số nhà 15, đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà

Bà Phạm Thị Gái, trú tại số nhà 15, đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị đưa hộ gia đình tôi ra khỏi danh sách nợ tiền thuế đất để gia đình tôi thực hiện việc tặng cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3587/UBND-TCD ngày 19/8/2020; trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.

(Theo Thông báo số 30)