Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

Các ông, bà Nguyễn Thị Tương,Võ Văn Vang, Trần Đình Phương, Nguyễn Đằngcùng trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, trình bày nội dung: kiến nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến nay UBND xã Hải Ba vẫn chưa giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn; GiaoUBND huyện Hải Lăng xem xét, giải quyết, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước 20/10/2020.

(Theo Thông báo số 30 )