Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Nội

Đề nghị cung cấp đầu mối liên lạc với doanh nghiệp Tân Việt Quang - Doanh nghiệp sản xuất thép không rỉ tại tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh khâu nối, hỗ trợ Đại sứ quán kết nối với doanh nghiệp.

(Theo Công văn 5542)