Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi, quản lý và sử dụng đất để thực hiện dự án: Cây xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Trung Sơn

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có trả lời tại Công văn 5694