Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn 5693/UBND-TN ngày 11/12/2020, với nội dung:

Giao Sở  Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xem xét sự phù hợp để đề xuất UBND tỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, làm cơ sở cho Doanh nghiệp tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật