Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Nội

Đề xuất bổ sung quy hoạch Điện VII, xin cấp phép đầu tư và cam kết ký quỹ để đảm bảo khả năng thực hiện dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2 tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn 5840