Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, Đông Lễ, thành phố Đông Hà

Kiến nghị về việc áp dụng giá đất cho gia đình ông sau khi nhà nước cấp 01 lô đất khi thực hiện công tác GPMB dự án đường Hùng Vương nối dài.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trong tháng 01/2021.

 

(Theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 30/12/2020 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020)