Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Tùng Luật, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh

Kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh việc đấu giá lô quầy tại chợ Do Vĩnh Linh, hiện tại giá đấu lô quầy quá cao nên các tiểu thương kinh doanh tại chợ không đủ điều kiện nộp tiền.

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận: Giao UBND huyện Vĩnh Linh xem xét, kiến nghị của công dân; tổ chức lấy ý kiến của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Do một cách công khai, dân chủ trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các hộ kinh doanh và phù hợp đúng chủ trương, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020 và trả lời cho công dân.

(Theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 30/12/2020 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020)