Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị

Khiếu nại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thành (lần đầu), nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết Luận: Ngày 23/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 2999/BC-STNMT về việc báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thành. Tuy nhiên công dân tiếp tục kiến nghị. Để xem xét giải quyết dứt điểm. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản trả lời cho Bà theo quy định.

(Theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 30/12/2020 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020)