Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong

Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ việc tiếp tục thuê đất nuôi trồng thủy sản để tạo điều kiện cho các hộ nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của công dân; Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/01/2020.

(Theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 30/12/2020 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020)