Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn An Hà, Triệu Phước, huyện Triệu Phong

Kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí nuôi cá lồng nước lợ trên sông vì thiên tai lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, rà soát xem xét giải quyết theo thẩm quyền;Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/01/2021.

(Theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 30/12/2020 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020)