Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v khảo sát mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn số 988/UBND-TN v/v khảo sát, đánh giá mỏ cát, sỏi lòng sông... (chi tiết văn bản)