Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin xác nhận đang tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh giải quyết. Hoàn thành trước ngày 05/4/2021 (xem chi tiết văn bản)